หน้าหลัก

โครงสร้างหน่วยงาน

  โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะบริหาร
     นโยบายผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
     แผนการพัฒนาท้องถิ่น
     งานการเจ้าหน้าที่
     งานธุรการ
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
  กองคลัง
     การเงินและบัญชี่
     งานพัสดุ
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลตำบลสุขภาวะตำบลห้องแซง ปี 59
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
แผนอัตรากำลัง
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
       สภาตำบลห้องแซงได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้รับการปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มาเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีภารกิจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 19 หมู่บ้าน แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-
      1. ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพนักงาน/ข้าราชการของท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง
      2. ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง และมีประธานสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกจากสมาชิกกันเองในสภาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองข้อบัญญัติท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนหรือตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่นการเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการยื่นกระทู้สอบถามการทำงานของฝ่ายบริหาร
โครงสร้างการบริหารงานที่ผ่านมา

1. มีการ เลือกตั้งครั้งแรก วันที่ 28 เมษายน 2539 ประกอบด้วย
     - นายปัญญา ห้องแซง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง)
     - นายบุญมา คุณสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.
     สำหรับการเลือกตั้งครั้งแรก มีสมาชิกโดยตำแหน่ง 15 คน และสมาชิกโดยการเลือกตั้ง 28 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน
2. เลือกตั้งครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543 ประกอบด้วย
     -
นายสุริยา ทับแสง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (โดยการเลือกตั้งกันเองของ สมาชิก อบต.)
     - นายธนาสิน บุตรวงศ ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.
     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 34 คน มีพนักงานส่วนตำบล 3 คน พนักงานจ้าง 12 คน

3. เลือกตั้งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 แยกเป็น
    3.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
        - นายกิติชัย ห้องแซง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (โดยการเลือกตั้งของประชาชน)
        - นายธนาสิน บุตรวงศดำรงตำแหน่งรองนายก อบต. คนที่ 1
        - นายคำนวณศักดิ์ มูลสาร ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต. คนที่ 2
        - นายชูศักดิ์ ณ จำปาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.
    3.2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
        - นายกอนศรี ห้องแซง ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.
        - นายทวี แก้วหาญ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบต.
        - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.
         มีสมาชิกสภา อบต. ทั้งสิ้น 38 คน


4. เลือกตั้งครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 แยกเป็น
    4.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
        - นายกิติชัย ห้องแซง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี (โดยการเลือกตั้งของประชาชน)
        - นายธนาสิน บุตรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1
        - นายสวัสดิ์ แสงวงค์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2
        - นางเพ็ญศรี แสนทำพล ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
    4.2 สภาเทศบาลตำบลห้องแซง
        - นายสุริยา ทับแสง ดำรงตำแหน่งประธานสภา
        - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
        - นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
     มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 12 คน


5. เลือกตั้งครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 แยกเป็น
     5.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
          - นายเกตศรี แสงวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี (โดยการเลือกตั้งของประชาชน)
          - นายวิจารณ์ มาศขาว ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1
          - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2
          - นายสวัสดิ์ แสงวงค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
     5.2 สภาเทศบาลตำบลห้องแซง
          - นายวรชาติ ช่วงโชติ ดำรงตำแหน่งประธานสภา
          - นายประยงค์ ห้องแซง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
          - นางวันทนีย์ ประสบสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
     มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 12 คน

6. คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระหลัง 1 ม.ค.58 ดำรงตำแหน่งต่อไป
         
ดังน้นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำยลห้องแซงจึงดำรงตำแหน่งต่อไปตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน แยกเป็น
     6.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
          - นายเกตศรี แสงวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
          - นายวิจารณ์ มาศขาว ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1
          - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2
          - นายสวัสดิ์ แสงวงค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
     6.2 สภาเทศบาลตำบลห้องแซง
          - นายวรชาติ ช่วงโชติ ดำรงตำแหน่งประธานสภา
          - นายทวี  แก้วหาญ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา
          - จ่าเอกอิสระพงศ์  บุญทันเอกธนัช ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
     ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 11 คน (เนื่องจากนายประยงค์  ห้องแซง เสียชีวิตเมื่อ่วันที่ 12 มีนาคม 2561)

 
   
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels