อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน มีภารกิจเกี่ยวกับ ................................................ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ..............................................................................................................................................

(๒) ..............................................................................................................................................

(๓) ..............................................................................................................................................

(๔) ..............................................................................................................................................

(๕) ..............................................................................................................................................

(๖) ..............................................................................................................................................

(๗) ..............................................................................................................................................

(๘) ..............................................................................................................................................

(๙) ..............................................................................................................................................

(๑๐) ..............................................................................................................................................

(๑๑) ..............................................................................................................................................